Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Normy prawne

Normy prawne powszechnie obowiązujące:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 20.09.2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)
 5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14.11.2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218)
 6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 06.03.2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496)

Normy prawne ASP w Warszawie:

 1. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w ASP w Warszawie
 2. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ASP w Warszawie
 3. Zarządzenie nr 39/2019 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 5 listopada 2019 w sprawie trybu wnoszenia opłat i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora

   

 4. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 15 lutego 2013 w sprawie zasad i trybu finansowania przewodów doktorskich, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora sztuki, obowiązujących pracowników ASP w Warszawie
 5. Zarządzenie nr 10/2013 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 15 lutego 2013 w sprawie zasad ponoszenia i refundacji kosztów powierniczych przewodów doktorskich, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora sztuki