Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Normy prawne

Normy prawne obowiązujące w postępowaniach wszczętych po 30 kwietnia 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 11.10.2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2202)
 5. Nowy podział dyscyplin - Tabela
 6. Tłumaczenie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin
 7. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14.11.2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218)
 8. Rozporządzenie MNiSW z dnia 06.03.2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496)

 

Przepisy wewnętrzne ASP w Warszawie:

 1. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w ASP w Warszawie
 2. Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ASP w Warszawie
 3. Zarządzenie nr 11/2022 Rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego z dnia 10 lutego 2022 w sprawie trybu wnoszenia opłat i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora

 

Normy prawne obowiązujące w postępowaniach wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 14.03.2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki ( Dz.U z 2017 r. poz.1789 z poźn.zm) (do pobrania)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)  (do pobrania)
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.u z 2011 nar 196, poz. 1165) (do pobrania)
 4. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 15 lutego 2013 w sprawie zasad i trybu finansowania przewodów doktorskich, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora sztuki, obowiązujących pracowników ASP w Warszawie
 5. Zarządzenie nr 10/2013 Rektora prof. Adama Myjaka z dnia 15 lutego 2013 w sprawie zasad ponoszenia i refundacji kosztów powierniczych przewodów doktorskich, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora sztuki

Wskazówki Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dotyczące działania komisji habilitacyjnych (do pobrania)