Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Aktualności

KOMUNIKAT:
Szanowni Państwo,

Poradniki w sprawach postępowań awansowych. link

 

KOMUNIKAT:
Szanowni Państwo,
mając na uwadze czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni wynikające z zapobiegania i zwalczania COVID-19, oraz wykonywanie pracy (tam gdzie to możliwie) w trybie zdalnym, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie został zakupiony system informatyczny, który pozwoli m.in. na kontynuowanie prowadzonych postępowań przewodowych. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem specjalnego modułu do systemu Akademus, pozwalającego gremiom uczelnianym na podejmowanie uchwał w  głosowaniu tajnym.
Komunikat RDN nr 8/2020 - w sprawie możliwości przeprowadzania postępowań awansowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

KOMUNIKAT:

Szanowni Państwo,

Biuro Rady Dyscypliny uprzejmie przypomina, że stosownie do art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 ze zm.) wszystkie przewody doktorskie, postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, które zostały wszczęte na podsta­wie starej ustawy, tj. do 30 kwietnia 2019 roku, a które nie zostaną zakończone do 31 grudnia 2021 r., będą po tym terminie obligatoryjnie zamknięte w drodze decyzji administracyjnych.

Komunikat nr 3/2019 - Informacja o komunikacie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie właściwego procedowania postępowań o awans naukowy po dniu 30 września 2019 r.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi właściwego procedowania postępowań o awans naukowy po dniu 30 września 2019 r., a które to postępowania zostały wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., Rada Doskonałości Naukowej uprzejmie odsyła do komunikatu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 18 października 2019 r., w którym wyrażono opinię w sprawie poruszanych zagadnień.

Przedmiotowy komunikat dostępny jest pod następującym linkiem

 

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki (całość):

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora str. 71-79;
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz uprawnień równoważnych str. 79-85;
Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora str. 85-88