Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Postępowania Awansowe

Organem właściwym do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest Rada Dyscypliny ASP w Warszawie.

Rada jest organem kolegialnym działającym na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 3. Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.